Algemene Vergadering VZW

De Algemene Vergadering (VZW) bestaat uit volgende effectieve en toegetreden leden in alfabetische volgorde:

 1. Gerry Bontinck, Ouderraad
 2. Brigitte Borghgraef, Administratie Juniors
 3. Frank Buyssens, Juridisch adviseur
 4. Bernadette Cloostermans, Kantine
 5. Marcel Cool, Logistiek
 6. Krist’l Daelman, Penningmeester, HR & Financiën, Administratie Seniors en Media
 7. Nico De Bruyckere, Team Kantine en DJ
 8. Bart De Keersmaeker, Sportief verantwoordelijke seniors
 9. Andre De Wael, Voorzitter
 10. Filip De Witte, Logistiek
 11. Peter Goovaerts, Secretaris
 12. Theo Maes, GC
 13. Kris Robert, Kantine team-Referee Ambassador
 14. Luc Staes, Logistiek
 15. Tom Van De Perre, Ondervoorzitter
 16. Cedric Vercauteren, Communicatieverantwoordelijke

Uittreksel van de statuten

Wij verwijzen hier naar de statuten van de VZW opgemaakt op 3 november 2008 en ter inzage liggen op de club.

 

In het bijzonder verwijzen we graag naar artikel 17 en 18:

 

Artikel 17

De algemene vergadering is samengesteld uit alle effectieve leden.

Wanneer zij dit wensen, kunnen ook toegetreden leden aanwezig zijn, doch zij bezitten uitsluitend een raadgevende functie. Zij treden enkel op als raadgever zonder aan de stemming deel te nemen.

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van bestuur of door de oudste aanwezige ondervoorzitter, of bij afwezigheid van voornoemde personen, door de oudste aanwezige bestuurder.

Een lid kan zich door een ander lid laten vertegenwoordigen. Elk lid kan evenwel slechts één ander lid vertegenwoordigen.

Elk lid beschikt over één stem op de algemene vergadering.

Artikel 18

De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor:

 1. het wijzigen van de statuten;
 2. het benoemen en afzetten van de bestuurders;
 3. de benoeming en de afzetting van de commissarissen en het bepalen van hun bezoldiging ingeval een bezoldiging wordt toegekend;
 4. de kwijting aan de bestuurders en de commissarissen;
 5. het goedkeuren van de begrotingen en rekeningen;
 6. het vrijwillig ontbinden van de vereniging;
 7. het uitsluiten van een effectief lid;
 8. het goedkeuren van het huishoudelijk reglement;
 9. de omzetting van de vereniging in een vennootschap met een sociaal oogmerk;
 10. alle gevallen waarin onderhavige statuten dat vereisen.